അറിയിപ്പ് – ശബരിമല Virtual-Q Spot Booking കൗണ്ടറിലേക്ക് Data Entry Operator നിയമനം ഇന്‍റർവ്യൂ മാറ്റിവെച്ചത് – സംബന്ധിച്ച്

അറിയിപ്പ് - ശബരിമല Virtual-Q Spot Booking കൗണ്ടറിലേക്ക് ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ Data Entry Operator വാക്ക് - ഇൻ ഇന്‍റർവ്യൂ മാറ്റിവെച്ചത് - സംബന്ധിച്ച്

Read More

സർക്കുലർ – തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മെമ്പർ അഡ്വ. കെ മനോജ് ചരളേലിന്‍റെ – നിര്യാണം – ഓഫീസുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി – സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ - തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മെമ്പർ അഡ്വ. കെ മനോജ് ചരളേലിന്‍റെ - നിര്യാണം - ഓഫീസുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി - സംബന്ധിച്ച്

Read More

സർക്കുലർ -ലോ – പെയ്‌ഡ് പ്രൊമോഷൻ -ക്ലാർക് – സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സർക്കുലർ -ലോ - പെയ്‌ഡ് പ്രൊമോഷൻ -ക്ലാർക് - സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

സർക്കുലർ -ലോ – പെയ്‌ഡ് പ്രൊമോഷൻ -എൽ .ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് -2023

സർക്കുലർ -ലോ - പെയ്‌ഡ് പ്രൊമോഷൻ -എൽ .ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് -2023

Read More