ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം -ശബരിമല അരവണ നിർമാണത്തിന് ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പേര് വിവരം

ശബരിമല ദേവസ്വം കൊല്ലവർഷം 1198 മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം -ശബരിമല അരവണ നിർമാണത്തിന് ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പേര് വിവരം

Read More