കൊല്ലവർഷം 1198 -ലെ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് അടിയന്തിരങ്ങളോടാനുബന്ധിച്ച് ശബരിമലയിൽ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ താത്പര്യമുള്ള ഹിന്ദുക്കളായ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

കൊല്ലവർഷം 1198 -ലെ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് അടിയന്തിരങ്ങളോടാനുബന്ധിച്ച് ശബരിമലയിൽ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ താത്പര്യമുള്ള ഹിന്ദുക്കളായ പുരുഷന്മാര

Read More

ROC.16321/18/EST-B – ക്ഷേത്രജീവനക്കാരിൽ നിന്നും  ഗാർഡ് തസ്തികയിലേക്ക് – 35% – തസ്തികമാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് – സംബന്ധിച്ച് 

ROC.16321/18/EST-B - ക്ഷേത്രജീവനക്കാരിൽ നിന്നും  ഗാർഡ് തസ്തികയിലേക്ക് - 35% - തസ്തികമാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് - സംബന്ധിച്ച് 

Read More

1198ME മണ്ഡലം – മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം – ശബരിമലയിൽ ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്

1198ME മണ്ഡലം -മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം - ശബരിമലയിൽ ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്

Read More