ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് -3 (സിവിൽ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള ക്ലാസ് -4 ജീവനക്കാരുടെ 2022 കാലയളവിലെ പ്രൊമോഷൻ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് -സംബന്ധിച്ച്

ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് -3 (സിവിൽ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള ക്ലാസ് -4 ജീവനക്കാരുടെ 2022 കാലയളവിലെ പ്രൊമോഷൻ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് -സംബന്ധിച്ച്

Read More

ക്ലാസ് IV ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഗാർഡ് തസ്തികയിലേക്ക് 2022 കാലയളവിലെ 35% തസ്തികമാറ്റം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ക്ലാസ് IV ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഗാർഡ് തസ്തികയിലേക്ക് 2022 കാലയളവിലെ 35% തസ്തികമാറ്റം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Read More

വാർഷിക ഏൺഡ് ലീവ് സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം 2022 – 2023 സാമ്പത്തിക വര്ഷം നിർത്തിവച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

വാർഷിക ഏൺഡ് ലീവ് സറണ്ടർ ആനുകൂല്യം 2022 - 2023 സാമ്പത്തിക വര്ഷം നിർത്തിവച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

Read More