ശബരിമല ദേവസ്വം 1198 എം.ഇ. മേട-വിഷു കമ്പ്യൂട്ടർ വല്കൃത കൗണ്ടറുകളിലെയ്ക്ക് ജീവനക്കാരെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല ദേവസ്വം 1198 എം.ഇ. മേട-വിഷു കമ്പ്യൂട്ടർ വല്കൃത കൗണ്ടറുകളിലെയ്ക്ക് ജീവനക്കാരെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

Read More

ശബരിമല ദേവസ്വം 1198 എം.ഇ. മേട-വിഷു വെർച്യുൽ ക്യൂ കൗണ്ടറുകളിലെയ്ക്ക് ജീവനക്കാരെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

ശബരിമല ദേവസ്വം 1198 എം ഇ മേട-വിഷു വെർച്യുൽ ക്യൂ കൗണ്ടറുകളിലെയ്ക്ക് ജീവനക്കാരെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

Read More