2023 -2024 കാലയളവിലെ ശബരിമല ഉൾക്കഴകം നിയമനം സംബന്ധിച്ച് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ അന്തിമ ചുരുക്കപ്പട്ടിക സംബന്ധിച്ച്

2023 -2024 കാലയളവിലെ ശബരിമല ഉൾക്കഴകം നിയമനം സംബന്ധിച്ച് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ അന്തിമ ചുരുക്കപ്പട്ടിക സംബന്ധിച്ച്

Read More

2023-2024 കാലയളവിലെ ആറന്മുള ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം- കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ അന്തിമ ചുരുക്കപ്പട്ടിക സംബന്ധിച്ച്

2023-2024 കാലയളവിലെ ആറന്മുള ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം- കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ അന്തിമ ചുരുക്കപ്പട്ടിക സംബന്ധിച്ച്

Read More

2023-2024 കാലയളവിലെ തിരുവല്ലം ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം – കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ അന്തിമ ചുരുക്കപ്പട്ടിക സംബന്ധിച്ച്

2023-2024 കാലയളവിലെ തിരുവല്ലം ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം – കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ അന്തിമ ചുരുക്കപ്പട്ടിക സംബന്ധിച്ച്

Read More

2023 – 2024 കാലയളവിലെ O T C ഹനുമാൻ ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം – കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ അന്തിമ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

2023 – 2024 കാലയളവിലെ O T C ഹനുമാൻ ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം – കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ അന്തിമ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

Read More

2023- 2024 കാലയളവിലെ പിഡി മണികണ്ഠേശ്വരം ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം – കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ അന്തിമ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

2023- 2024 കാലയളവിലെ പിഡി മണികണ്ഠേശ്വരം ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം – കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ അന്തിമ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന

Read More

2023- 2024 കാലയളവിലെ പമ്പ ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം – കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ അന്തിമ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

2023- 2024 കാലയളവിലെ പമ്പ ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം – കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ അന്തിമ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

Read More

2023 -2024 കാലയളവിലെ വള്ളിയങ്കാവ് ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം – കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് – തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ അന്തിമ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

2023 -2024 കാലയളവിലെ വള്ളിയങ്കാവ് ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം – കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് – തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ അന്തിമ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

Read More

2023 – 2024 കാലയളവിലെ മലയാലപ്പുഴ ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം സംബന്ധിച്ച് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ അന്തിമ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

2023 – 2024 കാലയളവിലെ മലയാലപ്പുഴ ദേവസ്വം മേൽശാന്തി നിയമനം സംബന്ധിച്ച് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ അന്തിമ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്

Read More