പുനർലേലപരസ്യം -കരുനാഗപ്പള്ളി പീഡിയേക്കല്‍ പുതിയകാവ് ദേവസ്വത്തിലെ അക്കേഷ്യ, മാഞ്ചിയം എന്നീ മരങ്ങളുടെ ലേലം – എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ,എസ്റ്റേറ്റ് വിഭാഗം

പുനർലേലപരസ്യം -കരുനാഗപ്പള്ളി പീഡിയേക്കല്‍ പുതിയകാവ് ദേവസ്വത്തിലെ അക്കേഷ്യ, മാഞ്ചിയം എന്നീ മരങ്ങളുടെ ലേലം - എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ,എസ്റ്റേറ്റ് വിഭാ

Read More