തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ – വകുപ്പുതല പ്രൊമോഷന്‍ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് – കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ - വകുപ്പുതല പ്രൊമോഷന്‍ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് - കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

Read More

ജീവനക്കാരുടെയും പെന്‍ഷന്‍കാരുടെയും ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ – ഭേതഗതി സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ROC 2191/21/Est1 dated 01/12/2023

ജീവനക്കാരുടെയും പെന്‍ഷന്‍കാരുടെയും ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ - ഭേതഗതി സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

Read More