തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരുടെ സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു – ROC No. 5129/24/Est-I

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരുടെ സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു - ROC No. 5129/2

Read More

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ജി-സ്‌പാർക്ക് സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്ന സംഗതി 2024 ജൂൺ മാസം മുതൽ ജി-സ്‌പാർക്ക് മുഖേന ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ജി-സ്‌പാർക്ക് സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്ന സംഗതി 2024 ജൂൺ മാസം മുതൽ ജി-സ്‌പാർക്ക് മുഖേന ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത

Read More

ROC 20/17/CIT ശബരിമല ദേവസ്വം 1199 ME -മിഥുനമാസ പൂജ അടിയന്തിരം-കമ്പ്യൂട്ടർ വല്കൃത കൗണ്ടറുകളിലേക്കുള്ള ജീവനക്കാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി സംബന്ധിച്ച്

ROC 20/17/CIT ശബരിമല ദേവസ്വം 1199 ME -മിഥുനമാസ പൂജ അടിയന്തിരം-കമ്പ്യൂട്ടർ വല്കൃത കൗണ്ടറുകളിലേക്കുള്ള ജീവനക്കാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി സംബന്ധിച്ച്

Read More

ROC 20/17/CIT ശബരിമല ദേവസ്വം 1199 ME -മിഥുനമാസ പൂജ അടിയന്തിരം-വെർച്യുൽ ക്യൂ കൗണ്ടറുകളിലേക്കുള്ള ജീവനക്കാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി സംബന്ധിച്ച്

ROC 20/17/CIT ശബരിമല ദേവസ്വം 1199 ME -മിഥുനമാസ പൂജ അടിയന്തിരം-വെർച്യുൽ ക്യൂ കൗണ്ടറുകളിലേക്കുള്ള ജീവനക്കാരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി സംബന്ധിച്ച്

Read More