ശബരിമല മേല്‍ശാന്തി നറുക്കെടുപ്പിന് യോഗ്യത നേടിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്. മാളികപുറം മേല്‍ശാന്തി നറുക്കെടുപ്പിന് യോഗ്യത നേടിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്....

Read More

General Transfer 2019-Gazetted Officers

DB Roc 5600/12/Est-1 dt.22/07/2019 അസ്സി.കമ്മീഷണര്‍ കേഡറിലെ 2019 ലെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം- ഭേദഗതി ഉത്തരവ് സം.   DB Roc.5600/12/Est-I (i) Dt.04/07/2019 Transfer and Postings of Gazetted Officers- Ac/Ao&Shifting post of Asst.Law Officer -Orders issued DB Roc.5600/12/Est-I (ii)...

Read More

Dc’s Roc 31-19-S dtd.29.06.2019

ശബരിമലദേവസ്വം പമ്പ ദേവസ്വം ഒ.റ്റി.സി.ഹനുമാന്‍ തിരുവല്ലം ദേവസ്വം പി.ഡി.മണികഠേശ്വരം ദേവസ്വം മലയാലപ്പുഴ...

Read More

General Transfer 2019-Non Gazetted Officers

DC’s Roc 80/19/EST-A dtd.14/08/2019 General Transfer 2019-Promotions,Transfers and Postings of Junior SuperintendentSpecial Grade Sub Group Officers-Orders Issued   DCs ROC.80/19/Est A dt.09/08/2019 General Transfer 2019- Promotions,Transfers and Postings of Junior Superintendent/Special Grade Sub Group Officers-Orders Issued DCs ROC.80/19/Est A(ii) dt.09/08/2019 General Transfer...

Read More

DC’s Roc 27/2019/Mis-C dtd.28/07/2019 പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം തളി ജീവനക്കാരുടെ 2019ലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം സം. DC’s Roc 28/19/Mis-C dtd.29/07/2019 ഫുള്‍ടൈം തളി ജീവനക്കാരുടെ 2019ലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം...

Read More

Notifications

SUPPLY OF CARDAMOM AT PAMBA SUPPLY OF CARDAMOM AT SABARIMALA SUPPLY OF SUGAR CANDY AT PAMBA SUPPLY OF Pure Ghee SUPPLY OF GREEN GRAM DAl SUPPLY OF BEATEN RICE AT PAMBA SUPPLY OF BLACK RAISINS AT PAMBA SUPPLY OF BLACK RAISINS AT SABARIMALA SUPPLY OF CUMINSEED AT SABARIMALA SUPPLY OF DRY GINGER AT SABARIMALA DRY RICE GHEE POUCH JAGGERY RAW RICE SUGAR CANDY AT SABARIMALA BOP TAPE ...

Read More