ശബരിമല മേല്‍ശാന്തി നറുക്കെടുപ്പിന് യോഗ്യത നേടിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്. മാളികപുറം മേല്‍ശാന്തി നറുക്കെടുപ്പിന് യോഗ്യത നേടിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്.

Read More

General Transfer 2019-Gazetted Officers

DB Roc 5600/12/Est-1 dt.22/07/2019 അസ്സി.കമ്മീഷണര്‍ കേഡറിലെ 2019 ലെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം- ഭേദഗതി ഉത്തരവ് സം.   DB Roc.5600/12/Est-I (i)

Read More

Dc’s Roc 31-19-S dtd.29.06.2019

ശബരിമലദേവസ്വം പമ്പ ദേവസ്വം ഒ.റ്റി.സി.ഹനുമാന്‍ തിരുവല്ലം ദേവസ്വം പി.ഡി.മണികഠേശ്വരം ദേവസ്വം മലയാലപ്പുഴ ദേവസ്വം

Read More

DC's Roc 27/2019/Mis-C dtd.28/07/2019 പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം തളി ജീവനക്കാരുടെ 2019ലെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം സം. DC's Roc 28/19/Mis-C dtd.29/07/2019 ഫുള്&

Read More

Notifications

SUPPLY OF CARDAMOM AT PAMBA SUPPLY OF CARDAMOM AT SABARIMALA SUPPLY OF SUGAR CANDY AT PAMBA SUPPLY OF Pure Ghee SUPPLY OF GREEN GRAM DAl

Read More