തകില്‍-ഭേദഗതി   നാദസ്വരം   സർക്കുലർ തകിൽ   സർക്കുലർ ഫുൾടൈം ശാന്തി   പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം ശാന്തി വ

Read More

DC's Roc 10535/18/Est A dtd.11/05/2020 DC's Roc 10535/18/Est A(2) dtd.11/05/2020

Read More

DB Roc.3711/13/EDP dtd.13/04/2020(1) DB Roc.3711/13/EDP dtd.13/04/2020 (2)

Read More

Roc.08/2019/Est-B dtd.24/12/2019

Read More

Special Officers Establishment

Read More

DB Roc 87/12/Esta-1(ii) dt.30/11/2019 DB Roc 87/12/Esta-1(iii) dt.30/11/2019 DB's Roc 87/12/Esta-1(v) dt.30/11/2019   DB Roc 87/12/Est

Read More