തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്-പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ആഫീസർ തസ്തികയിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിയോഗിച്ചിരുന്ന ശ്രീ സുനിൽ.ഡി-യുടെ സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്-പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ആഫീസർ തസ്തികയിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിയോഗിച്ചിരുന്ന ശ്രീ സുനിൽ.ഡി-യുടെ സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പ

Read More

Roc 9711/21/EST-B/EST A – ക്ലർക്ക് /സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് അഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഗാർഡുമാരുടെ 2023 തസ്തികമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കരട് സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Roc 9711/21/EST-B/EST A - ക്ലർക്ക് /സെക്കന്റ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് അഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഗാർഡുമാരുടെ 2023 തസ്തികമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്

Read More

Test

Chairman Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu turpis pellentesque diam facilisis mattis vitae non urna. Accountant

Read More

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ദേവസങ്ങളിൽ ഉപദേശക സമിതിയുടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ദേവസങ്ങളിൽ ഉപദേശക സമിതിയുടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

Read More