പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2018-ഗ്രൂപ്പ്‌ വിട്ടുള്ള അപ്പീല്‍ അപേക്ഷ-തീര്‍പ്പാക്കിയ ഉത്തരവ് സം.

DB Roc.4929 (B)/18/Mis.1 Dt.08/06/2018-ഫുള്‍ടൈം ശാന്തി DB Roc.4930 (B)/18/Mis.3 Dt.08/06/2018-ഫുള്‍ടൈം തളി DB Roc.4930 (A)/18/Mis.3 Dt.08/06/2018-ഫുള്‍ടൈം കഴകം DB Roc.4926 (C)/18/Mis.3 Dt.08/06/2018-പഞ്ചവാദ്യം DB Roc.4926 (B)/18/Mis.3 Dt.08/06/2018-തകില്‍ DB Roc.4926 (A)/18/Mis.3...

Read More

General Transfer 2018-19 (Aided Schools)-Transfers and Postings

DB Roc.12/18/Edn Dt.08/06/2018 High School Headmisterss DB Roc.42/18/Edn Dt.08/06/2018 HSA (Eng) DB Roc.42/18/Edn Dt.08/06/2018 HSA (Hindi) DB Roc.42/18/Edn Dt.08/06/2018 HSA(PS) DB Roc.42/18/Edn Dt.08/06/2018 HSST (Mal) DB Roc.42/18/Edn Dt.08/06/2018 LG (Hindi) DB Roc.42/18/Edn Dt.08/06/2018 LG (Skt) DB Roc.42-18-Edn Dt.08-06-2018 UPSA DB Roc.38/18/Edn Dt.08/06/2018 Office...

Read More

NOTICE INVITING E-tenders

Sugar candy pamba Sugar candy at sabarimla Raw rice Lid Jaggery Green gram dal Gheepouch Ghee DRY RICE Dry ginger Cuminseed sabarimala Composit can Carton box(Holding 10 Nos Aravna can) Carton box(Holding 20 Nos Aravna can) Cardamom sabarimala Cardamom pamba BUTTER PAPER BAG Black raisins pamba Black raisins at sabarimala Beaten rice B.O.P...

Read More

വാച്ചര്‍, പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം കഴകം,പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം തളി തസ്തിക- നിയമനം സം.

DC s ROC. 11/12/MIs.A dt.27/04/2018 വാച്ചര്‍, പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം കഴകം, പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം തളി തസ്തിക നിയമനം സം. DC s ROC. 11/2012/Mis.A dt.27/04/2018 വാച്ചര്‍ തസ്തിക -നിയമനം സം. DC s ROC. 13489/2012/Mis.C dt.27/04/2018 പാര്‍ട്ട്‌...

Read More

Departmental Test May 2018- Notification

Departmental Test May 2018- Notification Departmental Test May 2018-Application Form

Read More

E-Tender notice, Various works- EE, Mavelikkara, 28/03/2018 5.00 PM

E-Tender notice, Various works- EE, Mavelikkara, 28/03/2018  5.00 PM

Read More