ശബരിമല മേല്‍ശാന്തി,മാളികപ്പുറം മേല്‍ശാന്തി-അഭിമുഖത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവര്‍,നിരസിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ശബരിമല മേല്‍ശാന്തി,മാളികപ്പുറം മേല്‍ശാന്തി-അഭിമുഖത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് ശബരിമലമേല്‍ശാന്തി,മാളികപ്പുറം മേല്‍ശാന്തി-അപേക്ഷ...

Read More

സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നും പെന്‍ഷനായ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍

കേരള സ്റ്റേറ്റ് പെന്‍ഷനേഴ്സ് കോണ്‍ഫെഡറേഷന്‍ ഭാരവാഹികളുമായി 11/07/2018-ല്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയുടെ മിനിറ്റ്സ്   DB Roc.8003/16/Est-I(i) Dt.06/08/2018 എല്ലാ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്...

Read More

DCs ROC.13489/2012/Mis-C dt.24/07/2018 വാച്ചര്‍,പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം തളി,പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം കഴകം നിയമനം സംബന്ധിച്ച്

DCs ROC.13489/2012/Mis-C dt.24/07/2018 വാച്ചര്‍,പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം തളി,പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം കഴകം നിയമനം (ആര്‍.അനില്‍കുമാര്‍) DCs ROC.13489/2012/Mis-C dt.24/07/2018 വാച്ചര്‍,പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം തളി,പാര്‍ട്ട്‌ ടൈം...

Read More

General Transfer 2018-Non Gazetted Officers

DCs ROC.80/18/Est A dt.23/08/2018 Transfers and Postings of Junior Superintendent/Special Grade Sub Group Officers DCs ROC.80/18/Est A dt.23/08/2018 Transfers and Postings of Head clerk/Higher Grade Sub Group Officers DCs ROC.80/18/Est A dt.23/08/ 2018 Transfers and Postings of Clerk/2nd Grade Sub Group Officers   DCs ROC.80/18/Est A dt.06/08/2018 General Transfer...

Read More

General Transfer 2018-Non Gazetted Officers

DCs ROC.80/18/Est A dt.28/06/2018 General Transfer 2018-Promotions,Transfers and Postings of Junior Superintendent/Special Grade Sub Group Officers DCs ROC.80/18/Est A dt.28/06/2018 General Transfer 2018-Promotions,Transfers and Postings of Head clerk/Higher Grade Sub Group Officers DCs ROC.80/18/Est A dt.28/06/2018 General Transfer 2018-Promotions,Transfers and Postings of Senior clerk/1st...

Read More

ദേവസ്വം കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവ്-ക്ഷേത്രജീവനക്കാരുടെ 2018-ലെ ഗ്രൂപ്പ്‌ വിട്ടുള്ള പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം സംബന്ധിച്ച്

DCs ROC.06/2018/S dt.12/06/2018-ഫുള്‍ടൈം ശാന്തി DCs ROC.28/2018/MIS-C dt.12/06/2018-ഫുള്‍ടൈം തളി DCs ROC.27/2018/MIS-C dt.12/06/2018-ഫുള്‍ടൈം കഴകം DCs ROC.26/2018/MIS.A dt.11/06/2018-വാച്ചര്‍ DCs ROC.32/2018/MIS-B dt.11/06/2018-തകില്‍ DCs ROC.31/2018/MIS-B...

Read More